vier het leven

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Berne Abdijbier

De Stichting Berne Abdijbier (hierna: Berne Abdijbier) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63203952 en is gevestigd aan Abdijstraat 49 (5473 AD) te Heeswijk – Dinther.

Artikel 1 Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Berne Abdijbier: de aanbieder van Producten en/of de dienstverlener die Diensten aanbiedt.
3. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan de Klant tot het leveren van Producten en/of tot het verrichten van Diensten door Berne Abdijbier.
4. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
5. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
6. Klant: de Consument of het Bedrijf die zich tot Berne Abdijbier wendt met het verzoek om een Product of Dienst en/of waaraan Berne Abdijbier een Aanbod heeft gedaan.
7. Diensten: de Diensten die door Berne Abdijbier worden verleend zijn rondleidingen, proeverijen, thema-avonden et cetera.
8. Producten: de Producten die door Berne Abdijbier worden aangeboden zijn bieren, boeken, cd’s, dvd’s, wenskaarten et cetera.
9. Overeenkomst: de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door de Klant zijn gekocht van Berne Abdijbier en/of de Overeenkomst die strekt tot het verlenen van de overeengekomen Dienst en waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Berne Abdijbier, elke Overeenkomst tussen Berne Abdijbier en de Klant en op elke Dienst die door Berne Abdijbier wordt aangeboden.
2. Voordat de Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten krijgt de Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden.
3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit expliciet en schriftelijk tussen Berne Abdijbier en de Klant is overeengekomen.

Artikel 3 Het aanbod

1. De voorwaarden en beperkte geldigheidsduur van het Aanbod van Berne Abdijbier staan op de website en/of in de webshop vermeld.
2. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Producten en Diensten en deze beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Klant mogelijk te maken. De afbeeldingen en omschrijvingen zijn een indicatieve weergave van de aangeboden Producten en Diensten maar kunnen aan veranderingen onderhevig zijn.
3. Het aanbod bevat informatie op basis waarvan de rechten en verplichtingen die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden duidelijk zijn. Dit betreft in het bijzonder:
a. de prijs inclusief accijns en belastingen;
b. de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor
nodig zijn;
c. de wijze van betaling,
d. de wijze van uitlevering; verzending of op eigen kosten afhalen op de locatie Abdij van Berne te Heeswijk Dinther;
e. de timing van levering die een nog nader te bepalen tijd bestrijkt.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Levertijden zijn in beginsel indicatief en geven de Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.

Artikel 4 De overeenkomst

1. De Overeenkomst (op afstand) komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het Aanbod in de Abdijwinkel of via het volledig doorlopen van de bestel- en/of reserveringsprocedure op de website en het voldoen aan de daarbij gestelde financiële voorwaarden, dan wel door het Aanbod of de Overeenkomst ondertekend aan Berne Abdijbier te retourneren dan wel door een expliciet en ondubbelzinnig akkoord van de Klant op het Aanbod per e-mail.
2. Indien de Klant het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Berne Abdijbier de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg.
3. Berne Abdijbier is niet gehouden aan een Aanbod indien de Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan de Klant geen rechten ontlenen.

Artikel 5 Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van Producten heeft de Consument de mogelijkheid om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de bevestiging van de aanvaarding van het Aanbod.
2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Berne Abdijbier dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat de Consument van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, terugbetalen.

Artikel 6 Annulering van de Dienst

1. De Klant kan de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van een Dienst annuleren per e-mail, waarbij de datum van ontvangst door Berne Abdijbier geldt als annuleringsdatum. In geval van annulering geldt het volgende:
a. In geval van annulering tot 7 dagen voor de geplande datum van de Dienst is de Klant de prijs verschuldigd, maar ontvangt de Klant een tegoedbon ter hoogte van de prijs.
b. In geval van annulering binnen 7 of minder dagen voor de geplande datum van de Dienst is de Klant de prijs volledig verschuldigd.
2. Een wijziging in het aantal personen waarvoor de Dienst is overeengekomen leidt, onafhankelijk van het moment waarop deze wijziging wordt medegedeeld, in geen geval tot restitutie van (een deel van) de prijs.

Artikel 7 De prijs

1. Betaling van de Producten of Diensten via de webshop vindt bij vooruitbetaling plaats.
2. Gedurende de in het Aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
3. De in het Aanbod van Producten en/of Diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 8 Levering en uitvoering

1. Als plaats van levering van de Producten geldt het adres dat de Klant aan Berne Abdijbier kenbaar heeft gemaakt. De Klant kan de Producten ook kopen en/of desgewenst ophalen in de Abdijwinkel.
2. Indien het Aanbod een voorverkoop betreft vermeldt Berne Abdijbier een indicatieve leverdatum van enkele maanden na bestelling. Indien de aflevering vertraging ondervindt en langer duurt dan 6 maanden gerekend vanaf het moment van de aanvaarding van het Aanbod en/of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd na voormelde periode heeft de Klant het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Indien deze situatie zich voordoet zal Berne Abdijbier de Klant minimaal 30 dagen voordat de hiervoor genoemde termijn van 6 maanden verstrijkt hierover informeren.
3. In geval van ontbinding conform lid 2 van dit artikel zal Berne Abdijbier het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk terugstorten, doch uiterlijk binnen 60 dagen na de datum van ontbinding.

Artikel 9 Geschillen

Op overeenkomsten tussen Berne Abdijbier en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

vier het leven