Volg ons op:

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

 

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Artikel 3 - Het aanbod

Artikel 4 - De overeenkomst

Artikel 5 - Herroepingsrecht

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 7 - De prijs

Artikel 8 - Levering en uitvoering

Artikel 9 - Geschillen

 

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
Stichting Berne Abdijbier
Abdijstraat 49
5473 AC Heeswijk Dinther, Nederland
E-mailadres: info@berneabdijbier.nl
KVK nummer: 63203952
Btw-identificatienummer: NL855135979B01
IBAN: NL29 Rabo 0302 9864 05

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de voorverkoop aanbieding Berne Abdijbier van de Stichting Berne Abdijbier en de overeenkomst op afstand (via online verkoop) tussen de stichting en consument
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten is de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg op de site aan de consument beschikbaar gesteld.

 

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Het voorverkoop aanbod heeft een beperkte geldigheidsduur en voorwaarden zoals nadrukkelijk bij het aanbod op de website zijn vermeld.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en deze beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen en omschrijvingen zijn een indicatieve weergave van de aangeboden producten maar kunnen aan veranderingen onderhevig zijn.
  Het aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief accijns en belastingen;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt is aangegeven en welke handelingen daarvoor nodig zijn wordt uitgelegd;
 • de wijze van betaling,
 • de wijze van uitlevering; op eigen kosten afgehaald wordt op de locatie Abdij van Berne te Heeswijk Dinther.
 • de timing van levering die een nog nader te bepalen tijd bestrijkt

 

Artikel 4 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod via de voorverkoop website en het voldoen aan de daarbij gestelde financiële voorwaarden.
 2. Omdat de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Omdat de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.

 

Artikel 5 - Herroepingsrecht bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de bevestiging van de voorverkoopaanvraag.

 

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping, terugbetalen.

  

Artikel 7 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt De Abdij van Berne te Heeswijk-Dinther op een nader te bepalen tijdstip en de 4 weken daaropvolgend..
  De bestelde producten worden binnen deze overeenkomst niet verzonden aan de consument.
 2. De bestelling betreft een voorverkoop met indicatieve leverdatum van enkele maanden na bestelling. Indien de  aflevering vertraging ondervindt en langer zal duren dan 6 maanden, of indien een bestelling niet, dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvang de consument daarvan minimaal 30 dagen voor deze 6 maanden maximale levertermijn een bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 3. In geval van ontbinding conform het vorige lid 2 zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk terugstorten, doch uiterlijk binnen 60 dagen na ontbinding.
   

Artikel 9 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Authentiek abdijbier, de eeuwenoude traditie van de Norbertijnen van Abdij van Berne leeft verder. Vier het leven...